Tầng 1 - Máy móc nông nghiệp

Tầng 2 - Hệ thống làm mát

Tầng 3 - Cơ khí, ứng dụng